Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh :" Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013"

Cập nhật: 19/3/2013 | 4:00:23 PM

Thực hiện công văn số 217/KH –SYT ngày 8 tháng 3 năm 2013 và công văn số 2107/SYT-TTr ngày19 tháng 12 năm 2012, Trung tâm Y tế dự phòng đã triển khai các tài liệu pháp luật tới các khoa/ phòng và tuyên truyền đến toàn bộ CBVC các khoa/phòng tham gia góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp , tập hợp báo cáo Sở Y tế .

Tiếp tục hoạt động trên, ngày 18/3/2013 , Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công Đoàn đã tổ chức buổi tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật cho toàn cơ quan . Một số các văn bản pháp luật mới ( Luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật xử lý vi phạm hành chính…) được tóm tắt  phổ biến đồng thời cũng nhắc nhở các CBVC tìm hiểu kỹ các văn bản để sống, làm việc theo đúng qui định mới của pháp luật .Bên cạnh đó Luật viên chức, luật CĐ sửa đổi cũng được nhắc lại để CBVC cơ quan  nắm rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ , quyền lợi của mình .

Tham dự chỉ đạo buổi phổ biến giáo dục pháp luật có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công Đoàn và  trên 80 % CBVC cơ quan . Nội dung chi tiết của các bộ luật được Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công Đoàn chuyển tới toàn thể CBVC và sẽ tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến tại các khoa/ phòng, các tổ công đoàn trong thời gian tới .

(Nguồn:  BS Từ Thị Anh Phương - PGĐ TTYTDPQN)

In bản tin