KH thuê dịch vụ kiểm toán

Cập nhật: 29/2/2024 | 4:43:56 PM

Căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị Phòng Tài chính kế toán lập kế hoạch thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của đơn vị, cụ thể như sau:

Phụ lục đính kèm

Trưởng khoa/phòng cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của thông tin trên bảng dự trù này.
Phòng Tài chính – Kế toán kính trình Lãnh đạo đơn vị quan tâm phê duyệt.
Trân trọng cảm ơn.
 

(Nguồn: Phòng TCKT)

In bản tin