Về việc thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước

Cập nhật: 17/2/2023 | 8:10:07 AM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin thông báo về thay đổi giao tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước.

Phụ lục theo file đính kèm.

Trân trọng

(Nguồn: Phòng KHTC)

In bản tin