Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Cập nhật: 20/6/2018 | 8:15:38 AM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin thông báo kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2018

(Nguồn: TCHC)

In bản tin